Prevádzkový poriadok

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Názov a adresa prevádzky:
názov: Jump Štúdio
adresa: Šustekova 49, Bratislava 851 04 (ďalej aj "prevádzka")
Prevádzkovateľ:
obchodné meno: Active Body Studio, s. r. o.
sídlo: Vlčie hrdlo 76, 821 07 Bratislava
IČO: 50650874
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.117628/B (ďalej aj "prevádzkovateľ")
Kontaktné údaje:
telefón: +421 907 217 543
e-mail: info@jumpstudio.ak
Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb
Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby skupinových a individuýlnych cvičení. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.
Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity môže prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby klientovi.
"Klient" je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé služby Centra. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup povolený iba pod odborným dohľadom trénera/rodiča.
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov prevádzky v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné osvetlenie. Osvetlenie zodpovedá zrakovým nárokom na vykonávané činnosti. Výmena vzduchu v prevádzkovaných priestoroch je zabezpečená prirodzeným spôsobom otvárateľnými oknami a centrálnym vzduchotechnickým systémom. V zimnom období sú priestory vykurované centrálne vzduchotechnikou. Klienti majú k dispozícií zariadenia na osobnú hygienu (šatne, sprchy a WC) Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
V prevádzke je umiestnená lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa. V priestoroch prevádzky je zakázané fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje.
Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia
Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia
Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. V prevádzke sa upratuje a vetrá denne, a to pred začatím alebo po skončení prevádzkových hodín a priebežne podľa potreby. Denné upratovanie prevádzky zahŕňa vysávanie a umývanie podláh v cvičebných priestoroch, čistenie a dezinfekciu spŕch, umývadiel a WC, čistenie a dezinfekciu šatní, vynášanie komunálneho odpadu, vetranie priestorov prevádzky.
Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov
Dezinfekčné prípravky sa používajú v dávkach a koncentráciách podľa návodu na použitie uvedeného na prípravku. Dezinfekčné prípravky sa pravidelne dopĺňajú, pričom sa neprekračuje ich doba exspirácie. Dodržiava sa doba pôsobenia uvedená na dezinfekčných prípravkoch.
Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sú po každom zákazníkovi umyté a dezinfikované prípravkom na to určeným.
Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien
Osvetľovacie telesá a okná sa umývajú 1x za štvrťrok.
V Bratislave dňa 23.07.2017
copyright © 2009 - 2024 jumpstudio.sk   Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.