Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť Active Body Studio, s. r. o., so sídlom Vlčie hrdlo 76, Bratislava 821 07, IČO: 50 650 874, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 117628/B (ďalej len "spoločnosť") ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "Nariadenie GDPR") a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov").
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj Vašich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov.
Článok 1
Základné pojmy
Pre lepšie pochopenie nižšie uvedených informácií si Vás dovoľujeme oboznámiť so základnými pojmami, ktoré budeme v nasledujúcich riadkoch používať.
Osobné údaje - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, a pod. Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, na základe ktorej dokážeme bezpečne identifikovať určitú osobu.
Dotknutá osoba - fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
Spracúvanie osobných údajov - vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidačnú činnosť.
Prevádzkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
Zodpovedná osoba - fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
Účel- dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
Osobitné kategórie osobných údajov - citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
Oprávnený záujem - záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
Cookies - malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.
Príjemca - fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
Služba - akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame a ich podpora.
Článok 2
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje je naša spoločnosť Active Body Studio, s. r. o., so sídlom Vlčie hrdlo 76, Bratislava 821 07, IČO: 50 650 874, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 117628/B.
Článok 3
Rozsah, právny základ a účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe právnych základov vyplývajúcich z platných právnych predpisov. Naša spoločnosť spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári, a to meno, priezvisko, email, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik členstva v Studio JUMP! a za účelom poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností našej spoločnosti uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Rozosielanie marketingových materiálov (odber noviniek/newsletter)
 1. rozsah osobných údajov: e-mailová adresa
 2. právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 3. účel: marketingové účely
Propagácia aktivít Studio JUMP! na sociálnych sieťach
 1. rozsah osobných údajov: fotografia, videozáznam
 2. právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 3. účel: propagačné účely
Registrácia do členského programu Studio JUMP!
 1. rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, email
 2. právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 3. účel: účely registrácie
Registrácia do členského programu Studio JUMP!
 1. rozsah osobných údajov: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa
 2. právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
 3. účel: účely registrácie
Prehliadanie webovej stránky (Cookies)
 1. rozsah osobných údajov: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa
 2. právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
 3. účel: štatistika
Článok 4
Kategórie príjemcov osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej spoločnosti poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 1. účtovné kancelárie,
 2. poskytovatelia IT služieb.
Naša spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.
Článok 5
Doba uchovania osobných údajov
Naša spoločnosť Vaše osobné údaje uchováva počas platnosti Vášho členstva v Studio JUMP!, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vzťahu a usporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s poskytovanými službami, uchovávame Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to maximálne po dobu 1 roka od skončenia platnosti členstva, alebo do doby, než súhlas odvoláte.
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje dlhšie nedržíme a zlikvidujeme vymazaním.
Článok 6
Profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov
Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie osobných údajov.
Článok 7
Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov môžete ako dotknutá osoba uplatniť tieto práva:
 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby
  Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 2. Právo na prístup k osobným údajom
  Dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či jej osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o jej právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 3. Právo na opravu
  V prípade, že prevádzkovateľ spracúva neaktuálne, či nepresné osobné údaje dotknutej osoby, napr. dotknutá osoba zmenila adresu bydliska, dotknutá osoba môže o tomto informovať prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje opraviť.
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
  V niektorých zákonom stanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinný osobné údaje dotknutej osoby na jej pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad prevádzkovateľ môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, si osobné údaje ponechať.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
  Dotknutá osoba môže žiadať, aby jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúval výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby jej osobné údaje boli zablokované.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  V prípade, že dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že je spracúvanie osobných údajov vykonávané v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo namietať spracúvanie osobných údajov.
 7. Právo na prenosnosť údajov
  Dotknutá osoba môže žiadať, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inému prevádzkovateľovi alebo inej spoločnosti. Vtedy je prevádzkovateľ povinný odovzdať jej osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak mu v tom nebránia žiadne zákonné ani iné významné prekážky.
 8. Právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie
  Dotknutá osoba môže vzniesť námietku proti automatizovanému rozhodovaniu, ak k takémuto rozhodovaniu prichádza.
 9. Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
  Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť so svojim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky dataprotection.gov.sk/uoou/.
Ak ste našej spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a už nesúhlasíte s ich spracúvaním na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Naša spoločnosť takéto osobné údaje vyhľadá a vymaže, a teda prestane spracúvať.
Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam ako dotknutej osoby poskytneme ako prevádzkovateľ bezplatne. Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Vyhradzujeme si právo lehotu v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás vždy budeme informovať.
So svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami nás môžete kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese info@studiojump.sk, poštou na adrese sídla našej spoločnosti alebo telefonicky na tel. č. 0907 217 543.
copyright © 2009 - 2024 jumpstudio.sk   Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.